Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Yu.M. Shirshov, V.Y. Khoruzhenko, E.V. Kostyukevych, A.V. Samoylov, R.V. Khristosenko, I.A. Samoylova, A.S. Pavluchenko, Yu.V Ushenin// Sensors and Actuators B, 427-436 (2007)