Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

D.V. Savchenko, V. Vorlicek, E.N. Kalabukhova, A.A. Sitnikov, A.V. Vasin, D.V. Kisel, S.V. Sevostianov, J. Lancok, A.N. Nazarov, V.S. Lysenko // Nanoscale Res. Lett., Vol. 12, № 1, P. 292-1-292-12 (2017)

A.V. Vasin, M. Adlung, V.A. Tertykh, D. Kysil, S. Gallis, A.N. Nazarov, V.S. Lysenko // Journal of Luminescence. – 2017. – V.190. – pp. 141–147.

G. Karbasian, M. S. McConnell, A. O. Orlov, A. N. Nazarov and G. L. Snider // Nanotechnology, 2017. – V.28, - N 21.

S. I. Tiagulskyi, A. V. Vasin, A. V. Rusavsky, P. M. Lytvyn, A. S. Nikolenko, V. V. Strelchuk, Yu. Yu. Stubrov, Yu. Yu. Gomeniuk, O. M. Slobodian, V. S. Lysenko, V. N. Poroshin, V. Yu. Povarchuk and A. N. Nazarov // Mater. Res. Express. – 2017. – V.4. – P.045602

Golnaz Karbasian, Michael S. McConnell, Hubert George, Louisa C. Schneider, Matthew J. Filmer, Alexei O. Orlov, Alexei N. Nazarov and Gregory L. Snider // Appl. Sci., - 2017. – V.7. - P.246