V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

M.V. Strikha and F.T. Vasko // Phys. Rev. B,  vol.81,  N 11,  115413 (2010)