V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

S. M. Kukhtaruk, V. A. Kochelap // Phys. Rev. B, v. 92, p. 041409(R) (2015)