V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Yu. M. Lyaschuk and V.V. Korotyeyev //  Ukrainian Journal of Physics, 62 (10), 889-902 (2017).  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukjourph_2017_62_10_9