V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

 • slides

  slides

 • slides

  slides

 • slides

  slides

 • slides

  slides

 • slides

  slides

 • slides

  slides

 • slides

  slides

 • slides

  slides

jtemplate.ru - free Joomla templates

Korsunska N., Stara T., Strelchyk V., Kolomys O., Kladko V., Kuchuk A., Khomenkova L., Jedrzejewski J., Balberg I. // PhysicaE. – 2013, V.51.- P.115-119.

Borkovska L., Korsunska. N, Stara T., Kolomys O., Strelchuk V., Rachkov O., Kryshtab T. // Appl. Surf. Sci. - 2013. - V.281.- P.79-83.

Borkovska L., Gudymenko O., Venger Y., Stroyuk O., Raevska O., Kryshtab T., Korsunska N. //Appl. Surf. Sci.-2013.- V.281.- P.118-122.

KorsunskaN., KhomenkovaL., Kolomys O., Strelchuk V., Kuchuk A., Kladko V., Stara T., OberemokO., RomanyukB., MarieP., Jedrzejewski J., Balberg I. // Nanoscale research letters. – 2013. - V.8. - P.273 (9 pages).

Error: No articles to display