V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Oleksandr L. Kukla, Oleksandr O. Soldatkin, Alexej S. Pavluchenko, Ivan S. Kucherenko, Victoriya M. Peshkova, Valentyna N. Arkhypova, Sergei V. Dzyadevych  // Biochemistry and Biophysics, Vol. 2, Issue 1, March 2014, pp.7-12