V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Posudievsky O.Yu., Konoschuk N.V., Kukla A.L., Pavluchenko A.S., Shirshov Yu.M., Pokhodenko V.D. // Sensors and Actuators, B 151 (2011) pp. 351-359.