V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

A.S. Pavluchenko, A.L. Kukla, Yu.V. Goltvianskyi, O.O. Soldatkin, V.M. Arkhypova, S.V. Dzyadevych, A.P. Soldatkin  // Sensor Letters, Vol.9, No.6 (2011) pp. 2392-2396.