V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

A.L. Kukla, A.A. Vakhula, I.V. Kruglenko, V.Yu. Khoruzhenko, I.A. Samoylova // Sensor Electronics and Microsystem Technologies, 2009, N3, pp. 54-65