V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

J. Burlachenko, A. Savchenko, Yu. Shirshov, O. Kukla, I. Kruglenko, O. Belyaev  // Procedia Chemistry, 1 (2009) p. 301-304