V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

O.Yu. Posudievsky, A.V. Samoylov, E.R. Surovtseva, R.V. Khristosenko, A.L. Kukla, Yu.M. Shirshov  // Thin Solid Films, 2008, Vol.516, pp. 6104-6109