V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

V. Chegel, Yu. Demidenko, V. Lozovski, A. Tsykhonya  // Surface Science, 2008, V.602, p. 1540–1546