V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

V. Chegel, P.V. Evrosenkov, V.Z. Lozovski  // Proceeding of 9-th World Congress on biosensors, Toronto, Canada, May 10–12, 2006, p. 318