V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

E.B. Bortchagovsky, Z.I. Kazantseva, I.A. Koshets, S. Neshpurek, L. Jastrabik  // Thin Solid Films, 460, 2004, р. 269-273