V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

P.M. Boltovets, B.A. Snopok, V.R. Boyko, T.P. Shevchenko, N.S.Dyachenko, Yu.M. Shirshov  // JVM V.121, 2004, р. 101-106.