V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

V.I. Chegel, L.V. Poperenko, V.V. Pokropivny, Y.V. Chegel  // Proceeding of International Conference “Nanocarbon-2005”, Chicago, (USA), 14-19 May 2005, p. 73-75