V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

G.I. Dovbeshko, V.I. Chegel, N.Y. Gridina, O.P. Repnytska, Y.M. Shirshov, V.P. Tryndiak, I.M. Todor, S.A.Zynio  // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 2001, V.4, Nะพ.3, p. 202-206