V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

V.I. Chegel, Yu.M. Shirshov, S.O. Kostyukevich, P.E. Shepeliavy, Yu.V. Chegel  // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 2001, V.4, Nะพ.4, p. 301-306