V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

L.I. Berezhinsky, V.I. Chegel, Yu.M. Shirshov, G.I. Dovbeshko, O.V.Melnichuk  //Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 2001, V4, Nะพ.4, p. 343-347