V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

V. Chegel, Yu. Shirshov, S. Avilov, M. Demchenko, M. Mustafaev  // J.Biochem.Biophys Methods, 2002, V.50, pp. 201-216