V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Maya Zayats, Oleg Raitman, Vladimir Chegel, Andrej Haritonov and Itamar Willner  // Anal. Chem., 2002, V.74, pp. 4763-4773