V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

G.I. Dovbeshko, V.I.Chegel, Yu.M. Shirshov, O.M. Fesenko // Proceedings of SPIE, Ed. S.Sveshnikov, S.Kostyukevich., SPIE, Washington, 2004, V.5507, pp. 386-395