V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

G.I. Dovbeshko, O.P. Gnatyuk, V.I. Chegel, Y.M. Shirshov, D.V. Kosenkov, E.A. Andreev, H.A. Tajmir-Riahi, P.M. Lytvyn  // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 2004, V.6,  Nะพ.3. p. 318-325