V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

V.I. Chegel, V.K. Lytvyn, A.M. Lopatynskyi, P.E. Shepeliavyi, O.S. Lytvyn, Yu.V. Goltvyanskyi // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics. – Vol. 18, № 3. – 2015. – pp. 272-278