V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

V.I. Chegel, A.M. Lopatynskyi, V.К. Lytvyn, O.M. Naum, V.I. Nazarenko, А.P. Demchenkо  // Biotechnologia Acta. – 2015. – Vol. 8, № 5. – P. 9–18