V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

K.V. Kostyukevych, R.V. Khristosenko, A.S. Pavluchenko, A.A. Vakhula, Z.I. Kazantseva, I.A. Koshets, Yu.M. Shirshov  // Sensors and Actuators B 223 (2015) 470–480.