V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

A.S. Pavluchenko, A.V. Mamykin, A.L. Kukla, N.V. Konoshchuk, O.Yu.Posudievsky and V.G. Koshechko // Sensors and Actuators B 232 (2016) 203–218