V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

А. Lopatynskyi, V. Lytvyn, I. Mogylnyi, O. Rachkov, O. Soldatkin and V. Chegel  // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics. – Vol. 19, № 4. – 2016. – P. 358-365