V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

L.V. Shkotova, N.Y. Piechniakova, O.L. Kukla, S.V. Dzyadevych  // Food Chemistry, 2016, Vol. 197, pp. 972-978