Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Yu.Yu. Bacherikov, I.P. Vorona, A.V. Gilchuk, V.Yu Goroneskul, A.G. Zhuk, V.P.
Kladko, V.V. Nosenko, O.B. Okhrimenko, V.V. Ponomarenko, Yu.O. Polishchuk  // Journal of Luminescence, Volume
251, (2022), 119184, https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2022.119184