V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Karachevtseva L.A., Goltviansky Yu.V., Sapelnikova O.Yu., Lytvynenko O.O., Stronska O.J. // Chemistry, Physics and Technology of Surface, V.5, №1, P.3-9 (2014). 

https://doi.org/10.15407/hftp05.01.003