V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

A.L. Kukla, A.S. Pavluchenko, Yu.M. Shirshov, N.V. Konoshchuk, O.Yu. Posudievsky  // Sensors and Actuators, B 135 (2009) pp. 541-551.