V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Yu.M. Shirshov, V.Y. Khoruzhenko, K.V. Kostyukevych, R.V. Khristosenko, I.A. Samoylova, A.S. Pavluchenko, A.V. Samoylov, Yu.V. Ushenin  // Sensors and Actuators B122, 2007,  pp. 427–436