V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

A.L. Kukla, A.S. Pavluchenko, V.A. Kotljar, Yu.M. Shirshov, N.V. Konoshchuk, O.Yu. Posudievsky, V.D. Pokhodenko  // “Сенсорна електроніка і мікросистемні технології”, вип. 2, 2005, с. 42-47.