V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Shirshov Yu.M., Kukla A.L., Pochekaylova L.P., Chegel V.I., Merker R. // SPIE Proc., 1996,  Vol.2780, pp. 253-256