Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

 Краснов В. О., Шутов С. В., Прохорович А. В., Деменський О. М. // Патент України на корисну модель № 79670 U, МПК G01J 5/00; заявл. 19.11.2012; опубл. 25.04.2013, Бюл. №8.