Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Mamykin S.V., Indutnyi I.Z., Myn’ko V.I., Romanyuk V.R., Mamontova I.B., Redko R.A., 
Dusheyko M.G., Lyashchuk Yu.M., Savchuk Ye.M., Tochkovyi V.O., Shtykalо O.V.,
 Kuznetsova D.A.  // International Freik’s Conference on Physics and 
Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XIX), October 9-14, 2023, p.115.