V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Mamykin S.V., Indutnyi I.Z., Myn’ko V.I., Romanyuk V.R., Mamontova I.B., Redko R.A., 
Dusheyko M.G., Lyashchuk Yu.M., Savchuk Ye.M., Tochkovyi V.O., Shtykalо O.V.,
 Kuznetsova D.A.  // International Freik’s Conference on Physics and 
Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XIX), October 9-14, 2023, p.115.