V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Glushko E.Y., Stepanyuk A.N. // Springer Proceedings in Physics. – 2017. – Vol.195. – P.263-274. https://doi.org/10.1007/978-3-319-56422-7_18

Bugaychuk S., Iljin A., Lytvynenko O., Tarakhan L., Karachevtseva L.// Nanoscale Research Letters. – 2017. – Vol.12. – Art.#449.DOI: 10.1186/s11671-017-2217-3

Karachevtseva L.A., Kartel M.T., Lytvynenko O.O., Onyshchenko V.F., Parshyn K.A., Stronska O.J. // Advanced Materials Letters. – 2017. – Vol.8, №4. – P.336-341.DOI:10.5185/amlett.2017.1412

Kartel M., Sementsov Y., Dovbeshko G., Karachevtseva L., Makhno S., Aleksyeyeva T., Grebel’na Y., Styopkin V., Bo W., Stubrov Y. // Advanced Materials Letters. – 2017. – Vol.8, №3. – P.212-216.DOI: 10.5185/amlett.2017.1428

Evgen Melezhik., J.V. Gumenjuk-SichevskaJ, S. A. Dvoretskii, N.N. Mikhailov// September 2017 Conference: 2017 IEEE 7th International Conference Nanomaterials: Application & Properties (NAP), DOI: 10.1109/NAP.2017.8190385