V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

В.И. Пунегов, В.П. Кладько. // Рентгеновская оптика – 2010, Материалы совещания г. Черноголовка. С.69-71 (2010).

Borisov Yu. S., Kuznetsov M. V., Volos A. V., Zadoya V. G., Kapitanchuk L. M., Strelchuk V. V., Kladko V. P., Gorban V. F. // Automatic Welding, Issue 7, P.26-32 (2013).

V.P. Kladko, N.V. Safriuk, H.V. Stanchu, A.V. Kuchuk, V.P. Melnyk, A.S. Oberemok, S.B. Kriviy, Z.V. Maksymenko, A.E. Belyaev, B.S. Yavich. // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, V.17, No 4, P.317-324 (2014).

http://journal-spqeo.org.ua/n4_2014/v17n4-2014-p317-324.pdf

V.P. Kladko, O.Y. Gudymenko, S.B. Kriviy, P.M. Litvin, E.B. Kaganovich, I.M. Krishenko, E.G. Manoilov. // Ukrainian Journal of Physics, V.59 (9),  P.915-921 (2014). http://ujphys.bitp.kiev.ua/en/archive/2014/N9/A10

 

 

Boris Romanyuk, Victor Melnik, Valentin Popov, Vilik Babich, Vasyl Kladko, Olexandr Gudymenko, Volodimir Ilchenko, Iegor Vasyliev, Andrii Goriachko // Nanoscale Research Letters, V.9: 693 (2014)

http://www.nanoscalereslett.com/content/9/1/693/abstract