V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

V. Chegel  // Functional materials, 2005, pp. 355-361

G.I. Dovbeshko, O.P. Gnatyuk, V.I. Chegel, Y.M. Shirshov, D.V. Kosenkov, E.A. Andreev, H.A. Tajmir-Riahi, P.M. Lytvyn  // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 2004, V.6,  Nะพ.3. p. 318-325

G.I. Dovbeshko, V.I.Chegel, Yu.M. Shirshov, O.M. Fesenko // Proceedings of SPIE, Ed. S.Sveshnikov, S.Kostyukevich., SPIE, Washington, 2004, V.5507, pp. 386-395

Oleg Lioubashevsky, Vladimir Chegel, Fernando Patolsky , Eugenii Katz , Itamar Willner  // Journal of American Chemical Society, 2004, pp. 7133-7143

Oleg Raitman, Vladimir Chegel, Andrei B. Kharitonov, Maya Zayats, Eugenii Katz and Itamar Willner. // Analytica Chimica Acta, 2004, V.504, pp. 101-111