V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

K.V. Kostyukevych, R.V. Khristosenko, A.S. Pavluchenko, A.A. Vakhula, Z.I. Kazantseva, I.A. Koshets, Yu.M. Shirshov  // Sensors and Actuators B 223 (2015) 470–480.

V.I. Chegel, O.M. Naum, A.M. Lopatynskyi, V.K. Lytvyn  // Nanoplasmonics, Nano-Optics, Nanocomposites, and Surface Studies. Springer Proceedings in Physics Vol. 167, 2015, Springer International Publishing Switzerland, P. 395-412.

V.I. Chegel, A.M. Lopatynskyi, V.К. Lytvyn, O.M. Naum, V.I. Nazarenko, А.P. Demchenkо  // Biotechnologia Acta. – 2015. – Vol. 8, № 5. – P. 9–18

A.M. Lopatynskyi, V.K. Lytvyn, V.I. Nazarenko, L.J. Guo, B.D. Lucas, V.I. Chegel  // Nanoscale Research Letters, 2015, Vol. 10, P. 99.

O.G. Lopatynska, A.M. Lopatynskyi, T.I. Borodinova, V.I. Chegel, L.V. Poperenko // Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics. – 2015. – Vol. 18, № 4. – P. 410–415