V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

A.V.Vasin, A.N.Nazarov, V.S.Lysenko, I.N.Verovsky, G.Y.Rudkoetal // Chemistry and application of nanostructures. – 2015. - P.55 - 58

 L. Khomenkova, V. Kushnirenko, K. Avramenko, Y. Polishchuk, I. Markevich, N.M.Osipyonok, V. Strelchuk, V. Kladko, L. Borkovska, T. Kryshtab.// MRS Proceedings. – 2015. - Vol.1766. – P.117-126

Nadia Korsunska, Anton Zhuk, Vasyl Papusha, Oleksandr Kolomys, Yulia Polishchuk,Yurii Bacherikov, Victor Strelchuk, Vasyl Kladko, Tetyana Konstantinova, Tetyana Kryshtab, and Larysa Khomenkova (2015) In Book: Springer International Publishing AG Switzerland 2015. R. Perez Campos, A. Contreras Cuevas, R. Esparza Mũnoz (editors).- Materials Characterization. Part II. Characterization of Nanostructured Materials. Chapter 7: 59-67

V. Kudina, N. Garbar, E. Simoen, C. Claeys.// Solid-State Electronics 105 (2015), pp 37–44.

В.А.Євтух, О.М.Назаров, В.С.Лисенко, М.М.Локшин, В.І.Турчаніков Патент на винахід №108830 , зареєстровано 10.06.2015.