V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Anna Rumyantseva, Sergey Kostcheev, Pierre-Michel Adam, Sergey V. Gaponenko, Svetlana V.Vaschenko, Olga S.Kulakovich, Andrey A. Ramanenka, Dmitry V.Guzatov, Dmytro Korbutyak, Volodymyr Dzhagan, Alexander Stroyuk, and Vitaliy Shvalagin // ACs NaNO, V. 7, № 4., P. 3420-3426 (2013)