V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

B.Ya. Venhryn, I.I. Grygorchak, Z.A. Stotsko Z.A., Yu.O. Kulyk, S.I. Mudry, V.V Strelchuk, S.I. Budzulyak, G.I. Dovbeshko, O.M. Fesenko // Archives of Materials Science and Engineering. V.57, I.1., P. 28-37 (2012)