V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

  1.  Ю.Б. Чайковский, А.І. Клімовська, Н.А. Висоцька, А.В. Корсак, В.В. Лиходієвський // Патент UА № 104557, Патенти в Україні Бюл.№ 3, с.1- 8 (2016).
  1. Alla I. Klimovskaya, Yuri B. Chaikovsky, Olga V. Naumova, Nataliya A. Vysotskaya, Alina V. Korsak, Volodymyr V. Likhodiievskyi, and Boris I. Fomin // Світ медицини та біології. Submitted: 2015-12-23. ISSN 2079-8334, vol. № 1(55), pp. 134-139 (2016).
  1. A. Klimovskaya, N. Vysotskaya, Yu. Chaikovsky, A. Korsak, V. Lichodievskiy and I. Ostrovskii // Journal of Nano Research. Submitted: 2015-07-18. ISSN: 1661-9897, Vol. 39, pp 214-220 (2016).