V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

A.N. Morozovska, E.A. Eliseev, A.I. Kurchak, N.V. Morozovsky, R.K. Vasudevan, M.V. Strikha, and.S.V. Kalinin  //  Phys. Rev. B, 96, 245405 (2017) https://doi.org/10.1103/PhysRevB.96.245405