V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

MBombeck , JVJรคger, AVScherbakov, TLinnik, D.R.Yakovlev, X. Liu, JKFurdyna, AVAkimov, MBayer // Phys. Rev. B, v.87, 060302(R) (2013)