V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

G. I. Syngayivska, V. V. Korotyeyev, V. A. Kochelap // Semicond. Sci. Technol. 28 035007 (6pp) (2013)